แหล่งข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน > ข่าวประชาสัมพันธ์

พันธมิตรด้านความยั่งยืน: โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

24-07-2023
แบ่งปันข่าวสาร

ความท้าทายในด้านความยั่งยืนหลายๆ ด้านที่ซัมซุงให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นจริง หรือการทำให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ล้วนแต่ได้รับการยกระดับให้ดียิ่งขึ้นผ่านความร่วมมือและโครงการที่ดำเนินการร่วมกับแบรนด์ต่างๆ ที่สร้างสรรค์ รอบรู้และน่าเชื่อถือ ตลอดจนองค์กรสิ่งแวดล้อมและกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในขณะที่ซัมซุงร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กับพันธมิตรที่มีหัวใจสำคัญเดียวกันในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซัมซุงนำเอาขีดความสามารถทั้งในแง่ของขนาด การดำเนินงานที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก และจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกมาใช้เพื่อร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนและเท่าเทียมยิ่งขึ้น โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP) ในฐานะหนึ่งในพันธมิตรที่น่ายกย่องของซัมซุง ได้แบ่งปันมุมมองว่าการเผชิญหน้ากับความท้าทายในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจกันอย่างเหลือล้นเพียงใด

กวินน์ กอนท์เล็ตต์ (Gwynne Gauntlett) ผู้อำนวยการฝ่ายระดมทุนและการตลาดดิจิทัลของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทั่วโลก

 

“ความร่วมมือของ UNDP กับซัมซุงเน้นให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความสำคัญของการผสานความรู้ความชำนาญ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) พร้อมกับจุดประกายให้ประชากรโลกในรุ่นต่อไปมีความกระตือรือล้นที่จะลงมือทำในสิ่งที่มีคุณค่า”

  1. ความยั่งยืนมีความสำคัญต่อ UNDP อย่างไร?

 

ในปี 2530 คณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์ (Brundtland Commission) แห่งสหประชาชาติได้ให้นิยามว่า ความยั่งยืน (Sustainability) คือ “การตอบสนองความจำเป็นของคนในยุคปัจจุบันโดยไม่บั่นทอนความสามารถของคนรุ่นต่อๆ ไปในการตอบสนองความต้องการของพวกเขาเอง” ต่อมาในเดือนกันยายน 2558 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญได้รับรองวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ซึ่งครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ (17 Sustainable Development Goals – SDGs) วาระปี ค.ศ. 2030 ดังกล่าวตั้งอยู่บนหลักการที่จะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเน้นแนวทางที่ครอบคลุมทุกด้านอย่างครบถ้วนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับทุกๆ คน

สำหรับ UNDP แล้ว ความยั่งยืนคือแก่นของภารกิจของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เป็นเครื่องนำทางให้งานของโครงการดำเนินไปบนเส้นทางสู่การสร้างสรรค์โลกที่เท่าเทียมและปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่นกว่าเดิม การนำเอาแนวทางที่เบ็ดเสร็จมาใช้ ซึ่งให้ความสำคัญทั้งด้านความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจ และการเสริมสร้างสันติภาพ ทำให้ UNDP มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความยั่งยืนทั่วโลก ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ของ UNDP ได้ที่ลิงก์นี้

  1. เป้าหมายหลักของ UNDP ในด้านความยั่งยืนมีอะไรบ้าง? และเป้าหมายเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยรวมของโลกอย่างไร?

 

ในการทุ่มเททำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในวาระปี ค.ศ. 2030 นั้น UNDP ให้ความสนใจอย่างเฉพาะเจาะจงไปที่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ, การบริหารปกครอง, การปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น, สิ่งแวดล้อม, พลังงาน และความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งในฐานะที่เป็นหน่วยงานภายในขององค์การสหประชาชาติที่มีบทบาทนำในด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ UNDP จึงมีการดำเนินงานอยู่ในประเทศและดินแดนต่างๆ ถึง 170 แห่งเพื่อสนับสนุนการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ เช่น นับจนถึงปี 2565 มีคนถึง 25 ล้านคนที่สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานต่างๆ ได้โดยการสนับสนุนจากสำนักงาน UNDP 44 แห่ง และมีคนถึง 11 ล้านคนที่ได้รับประโยชน์จากการมีงานทำและมีวิถีการดำรงชีพที่ดียิ่งขึ้นในช่วงวิกฤติหรือภายหลังวิกฤติในปี 2565 โดยที่ 49% เป็นผู้หญิง นอกจากนี้ UNDP ยังได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่างๆ ในด้านการพัฒนานโยบาย การยกระดับภาวะผู้นำ การสร้างความร่วมมือ และการเสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันต่างๆ โดยทั้งหมดนี้เป็นการสร้างความพร้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สิ่งสำคัญที่พึงตระหนักคือแนวทางของ UNDP เป็นการทำงานในหลากหลายมิติที่เชื่อมโยงถึงกัน จึงมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลายๆ ด้านที่ต่างเป็นตัวแปรของกันและกันในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยังยืนทั่วโลก ท่านสามารถอ่านรายงานประจำปี 2565 ของ UNDP ได้ที่ลิงก์นี้

 

วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ที่ได้รับการลงมติยอมรับจากรัฐสมาชิกแห่งสหประชาชาติทั้งหมดในปี 2558ทำให้เกิดแผนปฏิบัติงานเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของผู้คนและผืนโลกทั้งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต

 

Q.    การนำเอาพลังของนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ มีความสำคัญมากน้อยเพียงใดต่อการสร้างการรับรู้และส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน?

 

ในโลกที่วิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วเช่นทุกวันนี้ คงไม่ใช่เรื่องเกินเลยที่จะกล่าวว่าการนำเอาพลังของนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หากไม่มีวิทยาการใหม่ๆ ที่เทคโนโลยีทำให้เกิดขึ้นเช่นทุกวันนี้ พวกเราไม่เพียงแต่จะถูกตัดขาดจากความเป็นจริงว่าโลกทั้งโลกของเรากำลังเผชิญกับปัญหาความท้าทายใดบ้าง แต่ยังพลาดโอกาสสำคัญในการก้าวเดินสู่ “เป้าหมายโลก” ดังที่กำหนดไว้ในวาระปี ค.ศ. 2030 อีกด้วย การศึกษาวิจัยครั้งสำคัญโดย UNDP และมหาวิทยาลัยแห่งเดนเวอร์พบว่า การลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานสู่ยุคดิจิทัล การคุ้มครองทางสังคม และการสร้างเศรษฐกิจสีเขียว จะช่วยลดจำนวนของผู้คนที่ต้องใช้ชีวิตด้วยความลำบากยากแค้นถึงขีดสุดได้มากถึง 146 ล้านคนภายในปี 2573 ดังนั้น UNDP จึงได้ทุ่มเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากเพื่อพลิกโฉมตนเองให้เป็นองค์กรที่มีความเก่งกาจทางดิจิทัล ซึ่งไม่เพียงแค่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในการดำเนินงานของตนเองเท่านั้น แต่ยังช่วยประเทศที่กำลังพัฒนาให้สามารถนำเอาประโยชน์ของการปฏิวัติดิจิทัลมาใช้ให้เป็นคุณแก่ตนเองอีกด้วย

 

เราเชื่อว่าการใช้พลังของเทคโนโลยี การสร้างความตระหนักรู้ และการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จะทำให้เราสามารถเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลาย รวมถึงจุดประกายให้ผู้คนพร้อมใจกันลงมือปฏิบัติและระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อเร่งสร้างความก้าวหน้าในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

 

 

แอป Samsung Global Goals เป็นช่องทางให้ผู้ใช้อุปกรณ์ Galaxy มีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น ด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

  1. กรุณาขยายความเกี่ยวกับแนวทางของ UNDP ในการร่วมมือกับบริษัทต่างๆ เช่น ซัมซุง เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ความร่วมมือต่างๆ เหล่านี้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนภารกิจโดยรวมของ UNDP อย่างไร?

 

การรับมือกับความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดเพื่อบรรลุผลสำเร็จในการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นถือได้ว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน และในวันนี้เราได้เห็นความร่วมมือกันมากขึ้นระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายเหล่านี้โดยตรง UNDP ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เนื่องจากพวกเขามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน และการสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับเป้าหมายเหล่านี้ในวงกว้าง ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในภารกิจที่ UNDP ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ

 

การร่วมงานกันระหว่าง UNDP กับซัมซุงแสดงให้เห็นว่าความร่วมมือทางเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถก่อตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งและมีความสร้างสรรค์ที่พิเศษเฉพาะตัวได้มากเพียงใด ความร่วมมือเช่นนี้มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบให้กับแนวทางการระดมทรัพยากรของภาคเอกชนในอนาคต ความร่วมมือของ UNDP กับซัมซุงเน้นให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความสำคัญของการผสานความรู้ความชำนาญ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกับจุดประกายให้ประชากรโลกในรุ่นต่อไปมีความกระตือรือล้นที่จะลงมือทำในสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้

  1. UNDP และซัมซุงได้ร่วมมือกันเพื่อรับมือกับปัญหาความท้าทายทางด้านความยั่งยืนในด้านใดหรือโครงการใดเป็นการเฉพาะ? และความร่วมมือเหล่านี้ ได้ก่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในชีวิตจริงแล้วอย่างไรบ้าง”

 

นับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ซัมซุงและ UNDP ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านแอปพลิเคชัน Samsung Global Goals และโครงการ Generation17

แอปพลิเคชัน Samsung Global Goals เป็นช่องทางให้ผู้ใช้อุปกรณ์ Galaxy ได้ทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ ตลอดจนผลกระทบต่อชุมชนต่างๆ ทั่วโลก ผู้ใช้สามารถใช้แอปนี้เป็นช่องทางในการร่วมสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายโลก ด้วยการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายแต่ละข้อและร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับ UNDP โดยตรงเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาที่กำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แอปนี้ได้รับการติดตั้งในอุปกรณ์ Galaxy ไปแล้วกว่า 300 ล้านเครื่องทั่วโลก และสามารถใช้งานได้ ถึง 92 ภาษา จึงเป็นการขยายการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ UNDP ทั่วโลกได้อย่างมีนัยสำคัญและแม้ว่าเงินบริจาคที่ได้รับผ่านแอปนี้จะมียอดรวมมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ ไปแล้วในปัจจุบัน แต่สิ่งสำคัญที่เน้นย้ำในที่นี้คือ วัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือนี้ไม่ใช่เรื่องของการระดมเงิน หากแต่เป็นการใช้พลังจากความแข็งแกร่งขององค์กรของเราเพื่อสร้างผลสะท้อนที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เรื่องราวของกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ในโครงการ Generation17 ได้รับการเผยแพร่บนแอป Samsung Global Goals เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมกับงานของพวกเขา และเกิดแรงบันดาลใจที่จะร่วมขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับพวกเขา

 

อีกโครงการหนึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้คือโครงการ Generation17 ที่หนุนให้เยาวชนได้ก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้าสุดในภารกิจของ UNDP โดยในการทำงานผ่านโครงการ Generation17 นี้ UNDP และซัมซุงร่วมกันส่งเสริมผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่นและมีภูมิหลังที่หลากหลายจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก โดยให้การสนับสนุนแก่พวกเขาด้วยการให้คำแนะนำปรึกษา การเข้าถึงเทคโนโลยี Galaxy และโอกาสในการพบปะเพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อให้งานและการศึกษาของพวกเขาก้าวหน้าสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้โครงการ Generation17 ยังช่วยสนับสนุนการมีส่วนร่วมที่สำคัญของผู้นำรุ่นใหม่โดยการให้พวกเขาได้มีเวทีเพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของตนสู่ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พวกเขาด้วยความคิดและการกระทำที่สร้างสรรค์ของตน

 

ผู้นำรุ่นใหม่ในโครงการ Generation17 แดเนียล คาลาร์โค (Daniel Calarco), คริสเตียน แคมป์แมนน์ (Kristian Kampmann) และ ทุย อัน งอ (Thuy Anh Ngo) ร่วมถ่ายภาพกับผู้นำรุ่นใหม่จากทั่วโลกที่งานประชุม ECOSOC Youth Forum 2023 ซึ่งจัดขึ้นในนิวยอร์กในเดือนเมษายน 2566

 

Q.    สำหรับแผนการณ์ในวันข้างหน้า UNDP มีความมุ่งหมายอย่างไรในส่วนของความร่วมมือกับซัมซุงเพื่อเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต? คุณคิดเห็นว่าความร่วมมือที่พิเศษไม่เหมือนใครในครั้งนี้จะพัฒนาต่อไปอย่างไรในอีกหลายๆ ปีนับจากนี้

 

ณ ช่วงสำคัญเช่นนี้ ที่เรากำลังอยู่ระหว่างเส้นทางของการร่วมกันขับเคลื่อนวาระปี ค.ศ. 2030 ให้ประสบผลสำเร็จและรับทราบถึงภารกิจสำคัญที่คอยอยู่ข้างหน้า จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเดินหน้าผนึกกำลังและทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อผลักดันการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม อนาคตเต็มไปด้วยความหวัง เพราะผู้คนหันมาร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกันมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ผ่านความร่วมมือกับ UNDP ด้วย เราหวังที่จะได้เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง UNDP กับซัมซุงให้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม โดยให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ กับโครงการที่มุ่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การขยายผลจากการทำงานของพวกเรา และการปลูกฝังเยาวชนทั้งในด้านการมีส่วนร่วมที่สำคัญ การศึกษา และการส่งเสริมความสำเร็จของพวกเขา

พบปัญหาด้านการบริการ ติดต่อ samsung.com/th/support
สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ nawanuch.s@samsung.com

แผนผังเว็บไซต์

กลับสู่ด้านบน